Obchodní podmínky

Aguglia / 1.5.2017 /
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky serveru www.aguglia.cz.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aguglia.cz, jehož provozovatelem je  Evromont stav s r.o., eshop AGUGLIA, Těšínská 135/299, 716 00 Ostrava 16, IČ: 28626371, DIČ: CZ28626371.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Aguglia.cz. telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.
b) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.
d) Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.

3. Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad - záruční list je vždy součástí zásilky.
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem.
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
d) Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku, které je např. zadáváno k výrobě. Tato záloha nebo platba je nevratná.
e) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

4. Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo.
- dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení
. b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
- v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné)
- v případě nepřevzetí objednávky - zásilky na dobírku nebo objednávky s doručením rozvozem je stanoveno penále 300Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14-ti kalendářních dnů od vrácení zásilky
- v případě nepřevzetí objednávky zboží - atypických dílů nebo exkluzivních dílů , které se nevyskytují ve větším počtu, např. vyráběné v menších sériích , které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží - u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, nebo požadavkem platby či zálohy předem dle bodu 3. d)
- lhůta pro převzetí objednávky - zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně.
c) Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.

5. Storno objednávky
Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do odeslání zboží přepravcem. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

6. Vrácení zboží
Kupující má právo dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:
Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu: Evromont stav s r.o., eshop AGUGLIA, Těšínská 135/299, 716 00 Ostrava 16.
Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.
Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. plastové kelímky, kdy odstraněním obalu dochází k hygienickému znehodnocení výrobku, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.
Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

7. Záruka a reklamace
Na veškeré zboží Vám poskytujeme záruku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží, není-li v záručním listě specifikována záruka ještě delší (tzv. prodloužená záruční doba). Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, v tomto případě je pro reklamaci potřeba pouze tento prodejní doklad, který Vám dodáme ke každému zásilce. Lhůta vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Faktura přiložená k zásilce při platbě dobírkou a prodejka při platbě v hotovosti slouží zároveň jako dodací a záruční list. Po nákupu zboží je zákazník oprávněn uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

www.aguglia.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Evromont stav s r.o., eshop AGUGLIA, Těšínská 135/299, 716 00 Ostrava 16, IČ: 28626371, DIČ: CZ28626371 (dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

NAHORU